Obec Chvalšiny
ObecChvalšiny

Věcná část

Obsah:

A. 1. Úvod
A. 2. Povodňová charakteristika území
A.2.1. Hydrologické poměry
A.2.2. Významná vodohospodářská díla
A.2.3. Vybrané údaje o průtocích
A.2.4. Známé extrémní průtoky v okrese
A.2.5. Povodně vyskytující se v podmínkách okresu
A. 3. Organizace povodňové služby
A.3.1. Struktura povodňové služby
A.3.2. Opatření k ochraně před povodněmi
A.3.3. Stupně povodňové aktivity
A.3.4. Povodňové prohlídky
A.3.5. Předpovědní služba
A.3.6. Hlásná služba
A.3.7. Hlídková služba
A.3.8. Záplavová území
A.4. Směrodatné stavy stupňů povodňové aktivity
A.5. Objízdné trasy
A.6. Činnost Okresní povodňové komise ( OPK )
A.7. Přehled sil a prostředků

A.1. Úvod

Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí především systematickou prevencí, zvyšování retenční schopnosti povodí a ovlivňování průběhu povodně.

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii protržení nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Právní předpisyOchrana před povodněmi v České republice vychází z těchto právních norem:

a) Zákon č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodách) § 63 – 81 ve znění zákona č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadůb) Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změněn některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů

Povodňový plán obce Chvalšiny je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi na území obce a sídel:Chvalšiny, Borová, Borovští Uhlíři, Červený Dvůr, Hejdlov, Střemily

A.2. Povodňová charakteristika území

A.2.1. Hydrologické poměry

Území obce o rozloze cca. 4 km2 leží z převážné části v povodí Chvalšinského potoka.

A.2.2. Významná vodní díla:

název správce objem ( mil. m) plocha ( ha )

Nádrž Chvalšiny Petřík (380 739 428) 1,5 ha

A.2.3. Vybrané údaje o průtocích

tok profil vody překročené průměrně 1 x za ( m3/ sec )
1 rok 2 5 10 20 50 100 let
Chvalšinský p. Chvalšiny 8 12 19 24 30 39 46

A. 2.4. Známé extrémní průtoky v okrese - významné povodně

Datum
Tok Stanice kulminační průtok m3/sec. N-letost
19.8.2001p. Borová Chvalšiny –most do Brloha 22 50-100

A.2.5. Povodně vyskytující se v podmínkách okresu Český Krumlov

- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popř. v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích. Řeka Vltava, Malše, říčka Černá, Polečnice a Křemžský potok.
- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Řeka Malše, Polečnice, Křemžský potok.
- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (často přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá povodí. Vyskytují se kdekoliv na malých tocích.
- zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně malých průtocích. Polečnice v dolní části toku, Křemžský potok, Malše v Kaplici, Vltava v úseku Větřní - Český Krumlov.
- havarijní stavy na hrázích vodních děl (přehrady, rybníky, nádrže).

A.3. Organizace povodňové ochrany

A.3.1 Struktura povodňové služby - § 77 zákona o vodách

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány :

- mimo povodeň

- po dobu povodně

 • orgány obcí,
 • pověřené městské úřady
 • orgány krajů v přenesené působnosti
 • Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

  Povodňové orgány obcí - § 78 zákona o vodáchPovodňovou komisi obce zřizuje obecní zastupitelstvo. Předsedou povodňové komise je starosta obce.
  Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

  Povodňový orgán uceleného povodí - § 80 zákona o vodáchMinisterstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem vnitra vymezí ucelená povodí. Předsedou povodňové komise uceleného povodí je hejtman kraje. Další členy komise jmenuje z řad zaměstnanců správy povodí, zaměstnanců krajských úřadů a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. (viz příloha B.2)

  Ústřední povodňový orgán - § 81 zákona o vodách
  Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda České republiky, která též schvaluje její statut. Předsedou je ministr životního prostředí České republiky a místopředsedou ministr vnitra České republiky. ( viz příloha č. B.1.)

  Kromě povodňových orgánů všech stupňů jsou ostatními účastníky ochrany před povodněmi na území okresu zejména - § 82 - 85 zákona o vodáchsprávce povodí a významných vodních toků - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Č. Budějovice
  správci ostatních vodních toků:
  - Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Č. Krumlov
  - Lesy České republiky, Oblastní správa toků Benešov, pracoviště Č. Budějovice
  - Vojenské lesy a statky s.p., o.z. Horní Planá
  - obce

  • povodňové komise obcí
  • povodňová komise Č. Krumlova
  • povodňová komise uceleného povodí
  • ústřední povodňová komise České republiky

   Na základě vyžádání pomoci od povodňových orgánů se ochrany před povodněmi zúčastňují:

   • vlastníci nebo správci vodních děl
   • vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně

    V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu nebo jinými opatřeními podle obecně závazných právních předpisů. V době povodně mohou povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu.
    Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona ( zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení), přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je tomu podle tohoto zákona příslušný.

    A.3.2. Opatření k ochraně před povodněmi

   • Opatření k ochraně před povodněmi se dělí na :

    Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně:

    Opatření za povodně:

    • Hasičský záchranný sbor ČR s jednotkami požární ochrany
    • složky Policie ČR,
    • složky IZS okresu
    • složky armády v rámci plánované mimořádné vojenské záchranné výpomoci
    • organizace pověřená činností technicko bezpečnostního dohledu nad vodními díly - Vodní díla - technickobezpečnostní dohled a.s., Praha
    • další subjekty, které mohou pomoci ( např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací, a pod. )
    • Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.

     Součástí povodňových opatření jsou dokumentační práce, vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících průběh povodně , účinnost přijatých opatření a návrhy na úpravu povodňových opatření.

     A. 3.3. Stupně povodňové aktivity

     • stanovování záplavových území ( viz. A.3.8 )
     • vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity ( viz A.4.)
     • povodňové plány
     • povodňové prohlídky ( viz A.3.4 )
     • příprava předpovědní a hlásné povodňové služby
     • organizační a technická příprava
     • vytváření hmotných povodňových rezerv
     • vyklízení záplavových území
     • příprava účastníků povodňové ochrany
     • činnost předpovědní povodňové služby ( zabezpečuje ČHMÚ )
     • činnost hlásné služby (viz A.3.6.)
     • varování při nebezpečí povodně
     • zřízení a činnost hlídkové služby
     • evidenční a dokumentační práce
 • K zajištění včasného provedení a koordinování postupu protipovodňových opatření nastávají a vyhlašují se stupně povodňové aktivity. Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Jedná se o tyto stupně:

1. stupeň - stav bdělosti nastává

 • Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně.

2. stupeň - stav pohotovosti se vyhlašuje

 • Se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň ; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3. stupeň - stav ohrožení se vyhlašuje

 • Se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

A.3.4. Povodňové prohlídky

 • Povodňové prohlídky na vodních tocích a vodohospodářských dílech zabezpečuje referát životního prostředí v rámci vodoprávního dozoru ve spolupráci se správci vodních toků a vodních děl.
 • Povodňové prohlídky budou prováděny každoročně na významných vodních tocích.
 • Povodňové orgány obcí provádějí vlastní povodňové prohlídky ve správním území obce.
 • Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně, zpravidla před obdobím jarního tání nebo letních přívalových dešťů.
 • A.3.5. Předpovědní služba
 • Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, případně účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně, o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech.
  Pro okres Č. Krumlov zabezpečuje tuto službu pobočka Českého hydrometeorologického ústavu České Budějovice, A. Staška 32 - Rožnov ve spolupráci s Povodím Vltavy, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, Č. Budějovice.

  A.3.6. Hlásná služba

 • Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně.

Chvalšinský potok Chvalšiny: Kačena Jaroslav, Chvalšiny 68 tel. 380 739 265, mobil: 605 987 395

Borovský potok Borová: Ing. Vlastimil Kamír, Borová 44 tel. 380 739 382, mobil 602 464 918
Červený Dvůr Kánic Jiří , Červený Dvůr 2 tel: 605 165 761

Činost hlásné služby se provádí dle „ Odborných pokynů pro hlásnou službu“, které vydalo MŽP ČR v roce 1999.

A.3.7. Hlídková služba
Hlídkovou službu po dobu povodně zabezpečují dle potřeby povodňové orgány obcí.

A.3.8. Záplavová území 

 • Na území obce Chvalšiny jsou stanovena následující záplavová území:

  Chvalšinský potok – ČOV a rodinné domky v blízkosti toku (Dolánek) a sádky VLSBorovský potok – osada Borová - domky podél toku a na návsi- Červený Dvůr – objekt psychiatrické léčebny s okolními budovami

  • řízené ovlivňování odtokových poměrů
  • povodňové zabezpečovací práce
  • povodňové záchranné práce
  • zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní

A.4. Směrodatné stavy stupňů povodňové aktivity

Chvalšinský potok

Hlásný profil : Chvalšiny - Chvalšinský potok - pod mostem, vodočetná lať
kategorie B.
1. SPA stav : 70 cm průtok : 9,0 m3/sec
2. SPA stav : 100 cm průtok : 14,0 m3/sec
3. SPA stav : 130 cm průtok : 20,0 m3/sec

Pozorovatel : Kačena Jaroslav, Chvalšiny 68, tel. 380 739 265, mobil: 605 987 395

A.5. Objízdné trasy

Obec Chvalšiny bude přístupná v případě zatopení silnice II/166 Chvalšiny -
Kájov po silnici III/1663 do Boletic a Kájova. V případě nemožného použití této objízdné trasy bude objízdná trasa stanovena po silnicích III/1665 a III/1664 směr Borová - Rojšín a po silnici II/143 přes Křemži do Č. Krumlova.

A.6. Činost povodňové komise

A.7. Přehled sil a prostředků:

hasičské zásahové družstvo Obce Chvalšiny, zaměstnanci a technika OÚ,
V případě vyhlášení krizového stavu: technika ostatních firem na území obce – Farma Chvalšiny, Farma Borová, Léčebna Červený Dvůr, SSŽ České Budějovice, Kámen a písek - lom Zrcadlová huť.

 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu na území okresu, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních okresů, příslušného správce povodí (Povodí Vltavy s.p. závod Horní Vltava, Č. Budějovice) a Český hydrometeorologický ústav ( pobočka Č. Budějovice) a Hasičský záchranný sbor.
 • organizuje, řídí a koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňového plánu, řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc.
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti
 • využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru.
 • v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise uceleného povodí, nařizuje po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci okresu.
 • v případě nebezpečí s prodlení vyžaduje výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech.
 • spolupracuje v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotní péče, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území.
 • soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost provedených opatření a zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni.
 • vede záznamy v povodňové knize

Úřad

Svátek

Svátek má Jiří

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den laboratorních zvířat
 • Mezinárodní den skautů a skautek

Zítra má svátek Marek

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Pranostika na akt. den

Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra je hrob.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
sněžení 1 °C 1 °C
čtvrtek 25. 4. déšť se sněhem 5/-2 °C
pátek 26. 4. oblačno 7/-4 °C
sobota 27. 4. zataženo 9/0 °C