č.7/03 Vyhláška o místních poplatcích

/přijata 30.10.2003, účinnost 1.1.2004/

Obec Chvalšiny

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2003

o místních poplatcích

Zastupitelstvo Obce Chvalšiny vydává dne 30.10.2003 podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písmn.d) a § 84, odst. 2, písmn. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Část I.

Čl. 1

Základní ustanovení

1) Obec Chvalšiny vybírá tyto místní poplatky

a) poplatek ze psů

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

c) poplatek za užívání veřejného prostranství

d) poplatek ze vstupného

2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Chvalšiny.

Část II.

Poplatek ze psů

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3

Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Chvalšiny.

2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne kdy vznikla poplatková povinnost. Tiskopis hlášení (přiznání) poplatník obdrží u správce poplatků. Poplatník je povinen oznámit každou skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost (např. úhyn psa nebo změna držitele psa) ve lhůtě 7 dnů následujících po dni, kdy tato skutečnost nastala.

3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).

Čl. 4

Sazby poplatku

1) Sazba poplatku činí 100,-Kč za každého psa ročně.

Čl. 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk 3 měsíců.

2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku postupuje se obdobně, pokud činí poměrná část poplatku více než 50,-Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

1) Poplatek je splatný jednorázově ve lhůtě do 30.6. každého roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Část III.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 7

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Čl. 8

1) Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně obecnímu úřadu vyúčtovat po skončení sezóny nejpozději však do konce kalendářního roku a ve stejném termínu jej odvést v hotovosti do pokladny nebo převodem na účet obecního úřadu.

2) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu ubytovaných 2).

Čl. 9

Sazba poplatku a jeho splatnost

1) Sazba poplatku činí 10,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.

2) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 3).

3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.

4) Ubytovatel je povinen písemně oznámit správci poplatku každou změnu, která má vliv na výši nebo splatnost poplatku do 10 dnů následujících po dni, kdy tato změna nastala.

Část IV.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 11

Veřejné prostranství

1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 5).

2) Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č. 1.

Čl. 12

Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.

2) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství, nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti, tj. v den zahájení užívání veřejného prostranství.

Čl. 13

Sazby poplatku

1) Sazby poplatku činí :

a) při umístění prodejního zařízení za každý započatý m2 a den 20,-Kč, je-li prodejní zařízení umístěno za účelem prodeje ovoce a zeleniny za každý započatý m2 a den 10,-Kč

b) za umístění stavebního zařízení nebo skládky stavebního materiálu za každý započatý m2 a den od třetího dne následujícího po dni, kdy bylo užívání zahájeno 2,-Kč

c) v ostatních případech za každý započatý m2 a den od třetího dne následujícího po dni, kdy bylo užívání zahájeno 5,-Kč

d) při umístění reklamního zařízení všeho druhu za každý započatý m2 ročně 500,-Kč

e) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ročně 500,-Kč, jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu trvale bydlící (sídlící) v místě, snižuje se sazba poplatku o 50%.

f) při umístění předzahrádky za každý započatý m2 na sezónu 100,-Kč

Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

2) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 6).

3) Od poplatku jsou osvobozeni :

a) poplatníci – stavebníci rodinných domů po dobu 3 let ode dne vydání stavebního povolení, pokud skládka nebrání běžnému provozu,

b) po dobu 30 dnů poplatníci využívající veřejné prostranství k umístění lešení za účelem opravy fasády nebo střechy nemovitosti,

c) poplatníci užívající veřejného prostranství podle čl.13 odst. 1) písm. a) a c) v době konání Chvalšinské pouti či jiných oslav pořádaných Obcí Chvalšiny.

Čl. 14

Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

2) Poplatek je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 30 dnů předem při vzniku poplatkové povinnosti na celou předpokládanou dobu zvláštního užívání veřejného prostranství, nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je možné poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka je splatná v den zahájení užívání veřejného prostranství a druhá splátka je splatná v den, kdy užívání skončilo. Pokud užívání veřejného prostranství pokračuje do dalšího kalendářního roku, je druhá splátka splatná nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku.

Část V.

Poplatek ze vstupného

Čl. 15

Předmět poplatku a poplatník

1) Předmětem poplatku je vstupné 7) na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci uvedenou v odst. 1 pořádá.

Čl. 16

Sazby poplatku a jeho splatnost

1) Poplatek ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného z akce. Je-li však pořadatelem akce fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem v obci, činí sazba pouze 5% z úhrnné částky vybraného vstupného. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit sazbu u jednotlivé akce předem paušální částkou.

2) Poplatek je splatný do 15 dnů následujících po dni uskutečnění jednotlivé akce. V této lhůtě je poplatník povinen podat hlášení správci poplatku o počtu prodaných vstupenek a ceně za vstupenku. Poplatek stanovený paušální částkou při ohlášení akce je splatný třetí pracovní den po uskutečnění akce.

3) Poplatek se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.8).

4) Od poplatku jsou osvobozeny :

a) akce (sportovní, kulturní, prodejní apod.) pořádané některou z místních organizací (TJ Sokol Chvalšiny, SDH Chvalšiny, ČMS Chvalšiny, Sdružení důchodců Chvalšiny apod.),

b) akce (jako písm.a)) pořádané místní základní nebo mateřskou školou,

Čl. 17

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník (pořadatel) je povinen správci poplatku písemně oznámit adresu pořadatele, datum a místo pořádané akce nejpozději 3 dny před jejím uskutečněním.

Část VI.

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 18

1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.

2) Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.

3) Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.

4) K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 19

Sankce

1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.

2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 10).

Čl. 20

Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon10), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

Čl. 21

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o místních poplatcích.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004

1) § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

2) § 3, odst. 4 zákona

3) § 3, odst. 2 zákona

4) § 4, odst. 1 zákona

5) § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

6) § 4, odst. 1 a 2 zákona

7) § 6, odst. 1, věta druhá zákona

8) § 6, odst. 1, věta třetí zákona

9) § 7, odst. 2 zákona

10) zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

………………………………………… ………………………………………….

Milan Ruschak Ing. Vlastimil Kamír

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne ………

Sejmuto dne ………………………....

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník