č.5/03 Návrh zadání změny č.1 územního plánu obce Chvalšiny

/přijata 2.6.2003, účinnost 16.7.2003/

Obecní úřad CHVALŠINY

Adresa: Chvalšiny 38

Telefon: 380 739 114 Fax: 380 739 119

Zn: Ve Chvalšinách dne 30. 5. 2003

Vyřizuje: ing. Kamír

Věc: Změna č. 1 územního plánu obce Chvalšiny- návrh Z A D Á N Í

Obecní úřad jako pořizovatel územního plánu obce (ÚPO) dle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že byl vypracován podle § 20 stavebního zákona

návrh Z A D Á N Í změny č.1 územního plánu obce

Chvalšiny

V příloze Vám zasíláme návrh zadání změny ÚPO, které po projednání a následném schválení zastupitelstvem obce bude podkladem pro vypracování návrhu změny ÚPO Chvalšiny. Současně Vás upozorňujeme, že

veřejné projednání návrhu ZADÁNÍ se uskuteční dne ...............................................na Obecním úřadu ve Chvalšinách

Podle ustanovení § 20 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány státní správy uplatní svá stanoviska k návrhu zadání do 30 dnů po jeho obdržení. Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Orgány územního plánování sousedních obvodů (obce) upozorňujeme pokud neuplatní požadavek na informování o dalším průběhu prací na pořízení změny ÚPO Chvalšiny nebude tak Obecní úřad činit.

Návrh zadání změny ÚPO je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Chvalšiny od ........ 2003 do....... 2003. Doporučujeme v úředních hodinách anebo dle dohody se starostou.

…………………………..

starosta obce

Příloha: návrh zadánízměny č.1 ÚPO Chvalšiny

Obecní úřad Chvalšiny

Adresa:Chvalšiny 38 Telefon:380 739 114

Fax: 380 739 119

Zn: Ve Chvalšinách dne 29. 5. 2003

Zveřejněno dne: 2.6.2003

Sejmuto dne: 16.7.2003

V Y H L Á Š K A

Obecní úřad jako pořizovatel územního plánu obce (ÚPO) dle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že byl vypracován podle § 20 stavebního zákona

návrh Z A D Á N Í změny č.1 územního plánu obce

Chvalšiny

Veřejné projednání návrhu zadání ÚPO Chvalšiny se uskuteční

dne 10. července v 17.00 hod. na Obecním úřadu ve Chvalšinách

Zastupitelstvem obce schválený návrh ZADÁNÍ bude podkladem pro vypracování návrhu změny č.1 ÚPO Chvalšiny.

Návrh zadání změny bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Chvalšiny od 10. 6. 2003 do 10. 7. 2003. Doporučujeme v úředních hodinách anebo dle dohody s pracovníky úřadu.

Ve lhůtě do 15 ti dnů od posledního dne vystavení návrhu zadání může každý uplatnit své podněty na Obecním úřadu ve Chvalšinách. Při projednání bude zajištěno odborné seznámení veřejnosti s obsahem návrhu ZADÁNÍ.

…….……………….. ……………………………

místostarosta obce starosta obce

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník