č.4/03 Vyhláška o chovu a držení psů na území Obce Chvalšiny

/přijata 26.6.03, účinnost 15.7.03/

Zastupitelstvo Obce Chvalšiny, vydává dne 26. 6. 2003, v souladu s ustanovením § 10 písm.a) a c)

a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon o obcích) tuto obecně závaznou vyhlášku

č. 4/2003 o chovu a držení psů na území Obce Chvalšiny

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Účelem této vyhlášky je upravit otázky chovu a držení psů k zabezpečení pořádku, čistoty, důsledné ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí v Obci Chvalšiny.

Čl. 2

Povinnosti chovatelů psů

1. Vlastník psa je povinen:

a) Zajistit, aby pes volně nepobíhal bez dozoru na území Obce Chvalšiny. Volně pobíhající pes může být odchycen a umístěn v útulku. Veškeré náklady s tím spojené hradí vlastník psa.

b) Na žádost kontrolního orgánu (osoba pověřená Obecním úřadem Chvalšiny) předložit doklad, umožňující identifikaci psa a potvrzení o zaplacení ročního poplatku.

Čl.3

Vymezení míst se zákazem vodění psů

1. Psi nesmí být voděni, a to ani pod dozorem a na vodítku:

a) na hřbitov

b) do areálu školy a školky

c) na dětská hřiště

d) na plochy, na kterých jsou momentálně držena jiná zvířata (ohrady, výběhy)

Čl. 4

Sankce

1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se u fyzických osob posuzuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádí zaměstnanci obce,zastupitelé a další obecním úřadem určené orgány nebo osoby.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. července 2003

2. Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 3/2003 o chovu a držení psů na území Obce Chvalšiny

Milan RuschakIng. Vlastimil Kamír

místostarosta starosta

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník