č.1/2004 Řád veřejného pohřebiště Obce Chvalšiny

OPATŘENÍ OBCE CHVALŠINY

č. 1/2004

Řád veřejného pohřebiště Obce Chvalšiny

Obec Chvalšiny jako provozovatel veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ) podle § 16 odst. 1zákona č. 256/ 2001 Sb. ( dále jen zákon ), o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště ( dále jen řád ).

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště Chvalšiny, číslo parcely 1258 kú Chvalšiny.

2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím Obecního úřadu Chvalšiny čp. 38.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

denně 7 - 21 hod.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1 Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se týkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2 Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3 Děti do věku 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4 Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5 Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích

6 Vjezd vozidel na pohřebiště je zakázán s výjimkou vozidel provozovatele.

7 Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů ( terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd. ) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

8 Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

9 Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.

10 Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

11 Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.

12 Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

13 Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu ( zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů ).

14 Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

15 Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

1 Výkopové práce související s pohřbením a exhumací

2 Pohřbívání

3 Provádění exhumací

4 Pronájem hrobových míst

5 Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

6 Správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1 Správce pohřebiště je povinen:

a) Předat nájemci hrobového místa ( dále jen nájemce ) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.

b) Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek

stanovených v článku 8.

c) Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2 Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1 Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2 Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3 Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4 Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5 Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s minimálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to

- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístněna poloviční zinková vložka nebo

- kovové s nepropustným dnem.

6 Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

Článek 7

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků činí dle HGB 10 let. Ve vyznačené spodní části pohřebiště je zatím pohřbívání vyloučeno. Potřebné informace je možné získat u správce pohřebiště, kterým je Obec Chvalšiny.

Článek 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1 Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, popř. cihelného zdiva apod.

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

1 Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví ( max. však 260 cm ).

b) Stěny musí být vybudovány z porézních materialů ( např. cihly ), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

c) Stěny hrobky z porézních materálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v příp. užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přizdívkou včetně impregnačního nátěru a izolace proti vodě.

d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu ( pouze kopaná zemina ). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech

40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g) Kovové prvky v hrobce ( traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče ) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně 1 za 10 let.

h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotllivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm ( podle velikosti rakví ).

i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrh zaizolován.

j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samotném základě.

2. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

- dobu výstavby hrobky

- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

- podmínky používání komunikace pohřebiště

- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

- povinnost dozoru při výstavbě

- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

3. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

- způsob a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat 30 let.

4. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté

správcem pohřebiště, zejména

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

5. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu.

Článek 10

Sankce

Porušení tohoto opatření bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11

Toto opatření Obce Chvalšiny nabývá účinnosti dnem 5.3.2004

----------------------------------- ---------------------------------------- místostarosta starosta

mapka

Kontaktní údaje

Chvalšiny 38
382 08 Chvalšiny
okr. Český Krumlov
Jihočeský kraj

LOC: 48° 51' 14.454"N
        14° 12' 40.106"E

Telefon:
+420 380 739 114
Fax:
+420 380 739 129
E-mail:
podatelna@chvalsiny.cz

Úřední hodiny

Po 7.00 - 15.30
Út 7.00 - 15.30
St 7.00 - 17.00
Čt 7.00 - 15.30
7.00 - 14.00

Jste: 2 návštěvník